Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prednášky

prednaska 2019-09 A4.jpg


 

prednaska 2019-05 A4.jpg

 


 

prednaska 2018-11 A4.jpg


 

prednaska 2018-04 web.jpg


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

Cyklus prednášok
Z dejín umenia a kultúry Spiša

Tatranská galéria v Poprade v rámci svojho edukatívneho programu a prezentácie vedecko-výskumnej činnosti ponúka základným, stredným a umeleckým školám v Poprade a okolí cyklus odborných prednášok. Podujatie je pripravované a zamerané pre žiakov a študentov škôl, pedagógov ako aj širokú verejnosť, v závislosti od zvolených tém a ich obsahovej a odbornej náročnosti. Okruh prednášok sa sústreďuje na dejiny výtvarného umenia a kultúry v regionálnom kontexte s dôrazom na Spiš.

Ján Endrődi
depozit@tatragaleria.sk

 


 

Z dejín umenia a kultúry Spiša - 5. téma
700. výročie prvej písomnej zmienky o hrade Ľubovňa

utorok 4. októbra 2011 o 17.00
prednášajúci: Mgr. Miroslav Števík

Od svojej prvej písomnej zmienky v roku 1311 sa stal hrad Ľubovňa významným administratívnym, hospodárskym, vojenským ako aj sídelno-kultúrnym centrom. Počas siedmich storočí svojej existencie sa stal v mnohých smeroch ťažiskom spoločensko-politického vývoja, špecifickým a jedinečným nielen pre Spiš, ale aj pre ostatné Uhorsko. Prirodzene, tento dejinný vývoj sa odrazil okrem iného aj na architektonických podobách či už vlastnej fortifikácie alebo ostatných reprezentatívnych, obytných, sakrálnych, či skladištných a hospodárskych budov hradu. Pamiatka, dnes prezentovaná a spravovaná ako Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni má však ďaleko širší kultúrny dosah.
Takto poňatú problematiku pri príležitosti 700-tého výročia prvej písomnej zmienky príde do Tatranskej galérie v Poprade predstaviť odborný pracovník uvedeného múzea. Mgr. Miroslav Števík sa zaoberá dejinami stredoveku, je členom a funkcionárom Spišského dejepisného spolku, od roku 2007 hlavný redaktorom poľsko-slovenského odborného časopisu Sandecko-spišské zošity. Vo svojej výskumnej práci sa zameriava predovšetkým na stredoveké dejiny hradu Ľubovňa a jeho okolia, vývin stredovekého osídlenia a historickú geografiu Spiša. Prednáška nadväzuje na aktuálnu jubilejnú výstavu múzea, prezentujúcu najstaršie zachované podoby hradu s dôrazom na 16. - 18. storočie, beletriu a odbornú spisbu týkajúcu sa tejto zaujímavej témy.
 

Z dejín umenia a kultúry Spiša - 4. téma
Majster Pavol z Levoče

utorok 6. septembra 2011 o 17.00
prednášajúci: Doc. PhDr. Ivan Chalupecký

Majster Pavol - reprezentatína osobnosť umenia a kultúry Spiša, presahujúca rámec Uhorska ba aj šijršej Stradnej Európy. Napriek významnému a dodnes fenomenálnemu dielu tohto umelca o ňom vieme v skutku len málo. Na základe dlhoročného archívneho ako aj terénneho výskumu predstaví Majstra Pavla Doc. Ivan Chalupecký. Prednáška svojou témou i obsahom ponúka jedinečnú symiózu historického, archívneho a umenovedného prístupu, a tiež vhodný objekt popularizácie dejín Spiša v podaní vari najrenomovanejšieho spišského historika.

 


 

Z dejín umenia a kultúry Spiša - 3. téma:
Dávid Husz a jeho premenené sny o veľkom Poprade

v utorok 7. júna 2011 o 17.00
prednášajúca PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.

Jednou z najvýznamnejších popradských osobností je podnikateľ, hoteliér, starosta mesta a zakladateľ múzea Dávid Husz (1813 – 1889). Najznámejším z jeho počinov je tzv. Huszov park, ktorý budoval v rokoch 1868 – 1880 ako hotelový, turisticko-rekreačný komplex a centrum kultúry a oddychu. Vďaka ďalšej z radu jeho zásluh, ako aj pričinením evanjelického farára Karola Wünschendorfera a iných nadšencov, prechádzala Košicko-bohumínska železničná trať mestom Poprad, čo položilo základy modernej prosperity mesta. S manželkou založil a financoval prvý sirotinec pre opustené deti v Poprade. Väčšinu života obetoval rozvoju mesta a jeho obyvatelia ho z vďačnosti oslovovali „Otec Husz“.Túto vzácnu osobnosť a v mnohých smeroch príkladného človeka predstaví s dôrazom na jeho kultúrny zástoj pracovníčka Štátneho archívu v Levoči – pobočky v Poprade PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. Autorka prednášky sa dlhodobo venuje osobnostiam Popradu i širšieho spišského okolia, predovšetkým z obdobia 19. a 20. storočia. Predmetné výskumy publikovala (okrem iných svojich prác) v Biografickom slovníku mesta Poprad (ocenené Prémiou J. M. Hurbana z biografické dielo, 2004) a v rade štúdií a kapitol monografií.


 

Z dejín umenia a kultúry Spiša - 2. téma:
Nástenné maľby v Kostole sv. Kataríny vo Veľkej Lomnici
(Ikonologický a ikonografický rozbor)

v utorok 3. mája 2011 o 17.00
prednášajúci: Mgr. Ján Endrödi


Kostol sv. Kataríny vo Veľkej Lomnici je známy predovšetkým svojou nástennou maľbou s legendou o sv. Ladislavovi. V nedávnom čase boli na stenách presbytéria ako aj v lodi odkryté a reštaurované ďalšie nástenné maľby, doposiaľ nezhodnotené v odbornej literatúre. Uvedená prednáška preto tieto novoobjavené pamiatky prezentuje širšej kultúrnej verejnosti. Popri snahe o rekonštrukciu ich ikonografického programu a aspoň čiastkovej umeleckej charakteristiky kladie rovnaký dôraz na historický kontext tejto pamiatky, ktorý by mal napomôcť určeniu objednávateľa i časovému vymedzeniu obdobia vzniku malieb. Skúmané nástenné maľby sú pozoruhodné svojimi ojedinelými kvalitami nielen v rámci historického regiónu Spiša. Napriek ich torzovitému zachovaniu a iba parciálnej čitateľnosti prezrádzajú viac ako neobvyklý záujem o menej frekventované (apokryfné) témy a námety. Nemenej zaujímavými sú vzťahy k týmto maľbám zo strany patrónov lomnického kostola a súvislosti s dejinami ich šľachtického rodu. Tieto, ako aj ďalšie ikonografické i historické upresnenia v tomto smere bádania môžu výrazne napomôcť datovaniu diela a jeho ostatnej identifikácii. Zámerom prednášky je aj otvoriť diskusiu pre ďalšie zhodnotenie lomnických nástenných malieb, upresnenia ich obsahu, proveniencie ako aj vytvoriť priestor pre ich komparáciu a celkovú analýzu.


 

Z dejín umenia a kultúry Spiša - 1. téma:
Počiatky spišskej architektúry
a problém tzv. „prechodového románsko-gotického slohu“

utorok 22. marca 2011 o 16.30
prednášajúci: Mgr. Ján Endrödi

Téma úvodnej prednášky celého cyklu je venovaná chronologicky prvému zo závažných umelecko-historických problémov nášho regiónu. Počiatky kamennej architektúry na Spiši sa pokúsime odhaliť a vykresliť pri riešení otázky jestvovania a odôvodnenia tzv. „prechodového“ alebo „románsko-gotického slohu“, ako bol pomenovaný staršou odbornou literatúrou. Nejednoznačnosť ako aj časové zaradenie vybraných architektonických pamiatok napomôžu zodpovedať popri prezentovaných záberoch štýlotvorných prvkov a ich rozboru aj analýzy historických dokumentov. Zvolený interdisciplinárny prístup takto lepšie zodpovie aj ďalší vžitý, no zároveň nesprávne zvolený a nepresný termín - „kolonizačný kostol“.


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka