Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vybrané diela reštaurované v TG 2010:

Základné údaje o diele:

Názov pamiatky:
Pohľad na Levoču

Majiteľ:
Tatranská galéria, Poprad

Správca:
Tatranská galéria, Poprad

Umiestnenie:
depozit Tatranskej galérie v Poprade

Typ pamiatky:
samostatné dielo, kresba

Technika spracovania:
voľná kresba, veduta Levoče
akvarel na papieri podkreslený grafitom

Stupeň pôvodnosti:
originál

Rozmery:
245 x 420 mm

Autorstvo:
Václav Merklas (1848 — 1928)

Príslušnosť autora:
Česká republika, Slovensko

Datovanie:
okolo rokov 1854 — 1864

Začiatok reštaurovania:
júI 2010

Konzultácie a odborné vedenie:
Mgr. art. Štefan Kocka

Výskum a reštaurovanie:
Mgr. art. Jarmila Tarajčáková

   


Popis diela
Autor: VÁCLAV MERKLAS 
Autorom kresby je Václav Merklas (1809 — 1866). Narodil sa 29.9.1809 v Prahe. Po absolvovaní gymnázia, vyštudoval práva, potom nastúpil na štúdium umeleckej školy a po jej ukončení si založil vlastnú tlačiareň, kde sa venoval svojmu obľúbenému odboru, umeleckému mediryteckému remeslu. Bol tiež významným a prvým tvorcom českých máp, zemepisných atlasov glóbusov. …napr. nedokončený Atlas k prírodnému zemepisu. Malý zemepisný atlas (1853, prvý český vreckový atlas), Malý príručný atlas (prvé vydanie 1853, druhé vydanie 1 858, ide o prvý kompletný český atlas) a Atlas Starého sveta (vydávaný po jednotlivých Iistoch v rokoch 1843 až 1850). Po veľkej reforme rakúskeho školstva vykonal v r. 1852 štátnu skúšku zo zemepisu i dejepisu a stal sa učiteľom týchto predmetov na gymnáziu. Pôsobil postupne na gymnáziách v Levoči, Prahe a Opave, a zároveň sa venoval umeleckému rezbárstvu a maliarstvu. Pre levočský farský kostol zhotovil gotický oltár so spovedelnicou a tiež namaľoval niekoľko pohľadov na Levoču. Zomrel 2. 10. 1866 na následky cholerovej epidémie.

Umelecko-historický opis kresby
Kresba — akvarel, ktorý je vyobrazením motivu mestskej veduty mesta Levoča. Je vytvorená na pomerne kvalitnom strojovom papieri z druhej polovice 19. storočia. Technikou kresby je akvarel, precízne predkreslený grafitovou ceruzou vo veľmi tenkej a presnej linii. Farba s detailnou presnosťou kopíruje túto predkreslenú linku a koloruje výjav.
V strednom pláne výjavu, takmer uprostred sa nachádza jediná červená strecha kostolíka a v pozadí za ňou potom samotné centrum Levoče so všetkými známymi architektonickými pamiatkami. Farebnosť celého obrázku je v prevažne hnedosivých odtieňoch so stopami zelenohnedej v zobrazení zelene v popredí výjavu. Dômyselne budovaná farebná kompozícia podporuje samotnú svetelnú priestorovú hlbku výjavu, ktorá je vefmi dobre vybudovaná. Celá kresba je orámovaná hrubšou linkou, čiernym tušom (akvarelom) a v pravej dolnej časti pod kresbou je signatúra: V. Merklas.

Technický opis stavu kresby
Stav kresby

Povrch kresby je po celom povrchu zanesený depozitom a nečistotami prachového charakteru.
Z prednej strany diela sú viditeľné poškodenia a jeho znehodnotenie jemnými foxingovými škvrnami a nečistotami, tiež zožltnutím až zhnednutím podložky, čím kresba stráca svoju estetickú výpovednú hodnotu.
Stav podložky
Charakter a stav kresby je daný predovšetkým znehodnotením podložky — inak pomerne kvalitného strojového papiera z konca 19. stor. Okrem nerovnomerného zožltnutia podložky, spósobeného pravdepodobne hydrolitickou oxidačnou degradáciou celulózy, je podložka mechanicky poškodená. Je na niekoľkých miestach po okraji pretrhnutá. Vpravom hornom rohu formátu kúsok podložky absentuje. Z rubovej strany kresby sú viditeľné stopy a poškodenie papiera, po použití nevhodných lepiacich pások.


Návrh technológie a postupu reštaurátorských prác
Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu s rešpektovaním zámeru a požiadaviek na reštaurovanie, ako i rešpektovaním umelecko — historickej póvodnosti diela, bol akvarel technologicky a výtvarne prehodnotená a bol navrhnutý postup reštaurátorských prác. V prvej fáze reštaurovania sa prehodnotia a eliminujú nežiaduce prvky, stabilizuje hmotná podstata diela a v ďalšej fáze bude dielo výtvarne a esteticky scelené. Spósob a rozsah retuší bude determinovaný stavom a charakterom akvarelu.

Priebeh technológie a postupu reštaurátorských prác
Zámerom a cieľom reštaurovania bob vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality originálu, akvarelu, ktorý bol danými deštrukciami znehodnotený. Avšak i podčiarknut‘ autenticitu, ktorá sa podpísala na dotváraní súčasného charakteru diela. Postup reštaurátorských prác bol realizovaný v súlade so zámerom a na základe návrhu na reštaurovanie.
1. Prvým krokom bob odstránenie nevhodných sekundárnych úprav z rubovej strany podložky — lepiacich pások, nápisu modrou fixkou rozpustnou vo vode a inventárneho štítku z galérie, postupným vlhčením vodou a odstraňovaním pomocou skalpela.
2. Následne sa pristúpilo k mokrému procesu reštaurovania. Na rubovú stranu akvarelu sa jemným rozprašovačom naniesol roztok liehu a vody, potom sa akvarel opatrne položil na hladinu roztoku liehu a vody, So zreteľom na ochranu farebnej vrstvy, tak že sa roztok nedostal na povrch diela a nepoškodil farebnú vrstvu.
3. Po vodnom kúpeli sa dielo dočisťovalo na odsávacom stole. Následne bolo nutné pristúpit‘ k bieleniu. Použité bolo redukčné bieliace činidlo a tiež chlórnany, s následnou redukciou Dvojpyrosiričitanom draselným.
4. V mokrom procese reštaurovania na odsávacom stole boli spojené trhliny a doplnené absentujúce miesta v podložke, doliatím papieroviny.
5. Na záver vodného procesu bola podložka konsolidovaná a zneutralizovaná neutralizačným činidlom. Bola jej dodaná pružnosť i ochrana metylcelulózou.
6. Po uschnutí pri miernom tlakovom zaťažení, sa pristúpilo k poslednému kroku v procese reštaurovania, k estetickému sceleniu lokálnou a neutrálnou retušou reverzibilným spósobom, pastelkami. Na záver bolo dielo vložené do vhodnej pasparty.  


 

Základné údaje o diele:

Názov pamiatky:
K1 Pohľad na Tatry z Veľkej Lomnice
K2 Pohľad na Tatry z Veľkého Slavkova
K3 Belianske Tatry
K4 Pohľad na kráľovu Hoľu

Majiteľ:
Tatranská galéria Poprad

Správca:
Tatranská galéria Poprad

Umiestnenie:
Depozit Tatranskej galérie v Poprade

Typ pamiatky:
samostatné diela, kresby

Technika spracovania:
voľná kresba s krajinárskym námetom, grafit na papieri
nalepený na kartóne

Stupeň pôvodnosti:
originály

 

Rozmery:
K1: 140 x 280 mm
K2: 265 x 360 mm
K3: 240 x 433 mm
K4: 225 x 460 mm

Autorstvo:
Viliam Forberger (1848 — 1928)

Príslušnosť autora:
Slovensko

Datovanie:
okolo rokov 1880 — 1890

Začiatok reštaurovania:
JúI 2010

Rozsah práce:

Konzultácie a odborné vedenie:
Mgr.art. Štefan Kocka

Výskum a reštaurovanie:
Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

  

Popis diela
Autor: VILIAM FORBERGER 

Autorom kresieb je Viliam Forberger (1848 — 1928), rodák z Kežmarku, vo svojich kresbách a akvareloch sústredil svoju pozornosť na tatranskú krajinu a veduty podtatranských miest. Tatranské panorámy začal Forberger kreslíť z poverenia Karpatského spolku, často bolí reprodukované v róznych prílohách časopísov technikou svetlotlače. Viliam Forberger bol zanieteným a talentovaným kresliarom. Absencia umeleckého školenia sa však prejavila v jeho až úzkostlivom úsilí o dokumentárnu vernosť i v technike kresby, kde sa usiluje maximálne potlačit‘ všetky stopy osobného rukopisu. V kresbách Tatier bolo jeho ambíciou vystihnút‘ najmä geologickú a morfologickú stavbu pohoria. Druhým Forbergerovým tematickým záujmom boli spišské mestá, najmä jeho pósobisko Levoča. Bol tiež plodným portrétistom, ale príťažlivejšou témou pre neho bolí veduty spišských miest s architektonickými detailami. Forberger pôsobil ako profesor kreslenia na Levočskej reálke. Časom preslávil tak, že viedenská Albertína, jedna z najváčších zbierok obrazov V Európe, odkúpila v roku 1925 dve z jeho kresieb a to ešte za jeho života. Toto uznanie svetoznámou galériou mu prinieslo popularitu. Jeho najznámejším dielom na Slovensku je maľba Portrét bielej panej z Levoče.

Umelecko-historický opis kresieb
Diela — kresby sú vyobrazením krajinného motivu, sú vytvorené na nie veľmi kvalitnom papieri z 19. storočia a nalepené na hrubšom tvrdom kartóne.
Móžeme povedať, že sa jedná o kresby, pri ktorých použitým médiom je s vysokou pravdepodobnosťou grafit — grafitová ceruzka.

Na kresbe K1
je zobrazený Pohľad na Tatry z Veľkej Lomnice. Kresba je menšieho formátu, zato ale pomerne detailne prepracovaná. V popredí v pravej časti výjavu sú strechy domov dedinky Veľká Lomnica, v strednom pláne výjavu potom samotná dedina a v pozadí za ňou panoráma pohoria Vysokých Tatier. Nad kresbou je po nemecky napísane: Gross Lomnitz, a v pravej spodnej časti formátu kresby dátum: 25. 8. 1888.

Kresba K2
zobrazuje Pohľad na Tatry z Veľkého Slavkova. V popredí výjavu je v prvom pláne nakreslená lávka cez rieku, popri rieke sú stromy, ktoré plynule prenášajú výjav do stredného plánu kde je samotná dedina. Viditeľný je tu hotel, kostolná veža a zopár domčekov medzi stromami. V pozadí celého výjavu sa nad dedinou vršia vysoké vrchy Tatier zobrazené až s geologickou presnosťou. Celá kresba je orámovaná hrubšou linkou a v strede pod kresbou je maďarský nápis: Nagy Szalokiol, v pravom dolnom rohu je napísaný dátum: 4.9.1887.

Kresba K3,
je vyobrazním panorámy Belianskych Tatier. Detailne vykresľuje charakteristický povrch tatranských štítov s nízkym porastom. V popredí výjavu sú skaly a naznačené ihličnaté stromy. Kresba sa vyznačuje premyslenou vyváženou kompoziciou, hrou svetiel a tieňov, ktoré modelujú hĺbku priestoru a takmer až geografickou presnosťou zaznamenanej krajiny. Kresba je podobne ako predchádzajúca v nakreslenom rámiku, avšak v hornej časti výjavu, pohoria tieto linky prekračujú a výjav pokračuje ďalej za ich hranicami. Na povrchu kresby je tenučkou linkou nakreslená štvorcová siet‘, obsahujúca informácie o výške a polohe, podobne ako na mapách, ktorá mohla byt‘ pomóckou pri presnom geografickom zaznamenávaní. Takisto obsahuje rózne zápisky v spodnej časti formátu kresby o názve polohe a pod.. V pravom dolnom rohu je dátum: 25.7.1886.

Kresba K4
je Pohľad na Kráľovu Hoľu. Jednoduchšia prvoplánová kresba zachytáva iba pohone Nízkych Tatier s pozornosťou upriamenou práve na najznámejší vrch tohto pohona — Kráfovu Hoľu. Kresba je orientovaná v horizontálnom formáte typickom pre panoramatické výjavy. V ľavej hornej časti formátu diela sa nachádza v menšom rámiku ešte jedna menšia kresba, zatiaľ bližšie nešpecifikovaného pohoria, či vrchu.

Technický opis stavu kresby
Stav kresieb

Charakter, materiál, použité média ako i samotná podložka sú charakteristické pre umenie konca 19.stor. na Slovensku. Kresba je pri všetkých štyroch dielach vytvorená rovnakou technikou, pričom použitým médiom je prevažne grafitová ceruzka v kombinácii s uhľom.
Po celom povrchu je zanesená depozitom a nečistotami prachového charakteru. Depozit na povrchu papiera je prepojený s farebnou vrstvou kresieb, takže nie je možné, oddeliť ho suchou cestou ani dotykom od samotnej kresby. Povrch kresieb je s najväčšou pravdepodobnost‘ou fixovaný. Zožltnutím až zhnednutím papiera a ďalšími deštrukciami v papieri nadobúdajú kresby takmer charakter fragmentu, čo znemožňuje čitateľnost‘ námetu a pôvodného charakteru kresby. Na kresbách sú viditeľné poškodenia a ich znehodnotenie nečistotami a škvrnami rózneho charakteru.
Stav podložky
Podložku jednotlivých kresieb tvorĺ rovnaké zloženie viacerých častí. A to: hrubá drevovláknitá lepenka, na ktorej je pravdepodobne glejovým lepidlom nalepený papier, ktorý je vlastným nosičom kresby. Podložka je výrazne znečistená, zanesená depozitom, mikrobiologicky ako i mechanicky poškodená.

Návrh technológie a postupu reštaurátorských prác
Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu s rešpektovaním zámeru a požiadaviek na reštaurovanie, ako i rešpektovaním umelecko-historickej póvodnosti jednotlivých diel, boli dlela technologicky a výtvarne prehodnotené a bol navrhnutý nasledovný postup reštaurátorských prác. V prvej fáze reštaurovania sa prehodnotia a elimin
ujú nežiaduce prvky, stabilizuje hmotná podstata diel (kresieb) a v ďalšej fáze budú diela výtvarne a esteticky scelené. Spôsob a rozsah retuší bude determinovaný stavom a charakterom jednotlivých kresieb.

Priebeh technológie a postupu reštaurátorských prác

Zámerom a cieľom reštaurovania bob vyzdvihnút‘ estetické a výtvarné kvality originálu, kresieb, ktoré boli danými deštrukciami znehodnotené, avšak i podčiarknuť autenticitu, ktorá sa podpísala na dotváraní súčasného charakteru diela. Postup reštaurátorských prác bol realizovaný v súlade so zámerom a na základe návrhu na reštaurovanie.
1. Prvým krokom bob odstránenie sekundárnej podložky — kartónu, ďalším krokom bob očistenie kresieb z rubovej strany od zvyškov glejového lepidla, postupným vlhčením vodou a odstraňovaním pomocou skalpeba.
2. Následne sa pristúpilo k mokrému procesu reštaurovania. Na rubovú stranu kresieb sa jemným rozprašovačom nanesie roztok liehu a vody, aby podložka lepšie nasala vodu. Potom sa kresby jednotlivo položili na hladinu vlažnej vody.
3. Po vodnom kúpeli sa kresby dočisťovali na odsávacom stole. Následne bob nutné pristúpiť k biebeniu. Použité boli chlórnany, ktoré sú oxidačným bieliacim činidlom S následnou redukciou Dvojpyrosiričitanom draselným.
4. V mokrom procese reštaurovania na odsávacom stole boli spojené trhliny a doplnené absentujúce miesta v podložke, doliatím papieroviny.
5. Na záver vodného procesu bola podložka konsolidovaná a zneutralizovaná s cieľom vyrovnania pH papiera, neutralizačným činidlom, bola jej dodaná pružnost‘ i ochrana metylcelulózou.
6. Po mokrom procese na odsávacom stole sa pristúpilo k podlepeniu kresieb japonským papierom a škrobom, takto podlepené kresby sa upevnili na pevnú podložku, na ktorej pomaly vyschli.
7. Po uschnutí boba podložka znovu konsolidovaná a doplnená papierovým tmelom.
8. Posledným krokom v procese reštaurovania bolo estetické scelenie lokálnou a neutrálnou retušou reverzibilným spósobom, pastelkami. Na záver boli diela vložené do vhodnej pasparty s alkalickou rezervou.


 

projekty vznikajú
s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

pondelok – piatok:
9.00 – 17.00
sobota – zatvorené
nedeľa:
13.00 – 18.00

dospelí | 3,00 €
študenti, dôchodcovia | 1,50 €
deti do 15 r. | 1,00 €
žiaci v skupinách | 1,00 €
rodinná vstupenka | 5,00 €

akceptujeme kultúrne poukazy

Tatranská galéria
v Poprade

Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
GPS: 49.058197 20.298105
tel.: +421 52 7721 968
gsm: +421 917 843 187
tatragaleria@tatragaleria.sk

Prenájom priestorov Elektrárne Tatranskej galérie

INFO 0905 843 802

ÚvodÚvodná stránka